تماس با ما: 66125120 021

از 8 صبح الی 5 بعد از ظهر ( شنبه تا چهارشنبه )

کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور اناری

کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور

3 كتاب در يك كتاب ! در اين كتاب تمامی آنچه براي زبان انگليسی كنكور نياز داريد به صورتی يكجا ارائه شده است. بخش هاي اصلی اين كتاب شامل پنج بخش اصلی به شرح زير است:

 1. زبان انگليسی دوازدهم : شامل 3 درس است كه در هر درس به ترتيب آموزش گرامر، پرسش هاي گرامر با پاسخ تشريحی، آموزش واژگان، پرسش هاي واژگان با پاسخ تشريحی، آموزش تكنيك هاي درك مطلب، پرسش هاي درك مطلب و كلوزتست با پاسخ تشريحی و آزمون نمونه ارائه شده اند
 2. زبان انگليسی سال دهم و يازدهم : درسنامه بسيار كاربردي از گرامر زبان سال هاي دهم و يازدهم به همراه پرسش هاي چهارگزينه اي منتخب گرامر و واژگان، جهت مرور عزيزان در بخش دوم كتاب آورده شده است.
 3. درك مطلب : تكنيكهاي برخورد با متون درك مطلب و كلوز به صورت تفكيكی در فصلهاي مختلف كتاب آموزش داده شده و متنهاي تمرينی فراوان داخل فصلها و آزمون هاي نمونه متنوع جهت تمرين داوطلبان گرامی فراهم شده است.
 4. ضميمه : تمامی نكات مهم زبان سال هاي هفتم تا دوازدهم، كليه افعال چندكلمهاي، اصطالحات و هم آيیهاي كتابها در قالب 5 ضميمه در “ Vision “و“ Prospect “انتهاي كتاب گردآوري شده اند.
 5. واژه نامه : واژه نامه جيبی هوشمند كنكور به صورت هديه همراه كتاب اصلی ارايه می گردد.
کتاب زبان انگلیسی تخصصی جامع کنکور جلد اول اناری

کتاب زبان انگلیسی تخصصی جامع کنکور جلد اول

اين كتاب مرجع مطالعه داوطلبان كنكور منحصرا زبان بوده وشامل 4 فصل است:

 • فصل اول : درك مطلب پيشرفته كه شامل آموزش تكنيك هاي پيشرفته متن خوانی، متن هاي درك مطلب تمرينی همراه با پاسخ هاي تشريحی و مشاوره اي مؤلف و متن هاي كلوز تمرينی همراه با توضيحات كامل و ارائه ي روش هاي تستی
 • فصل دوم : واژگان ضروري اين فصل شما را با واژگان و اصطالحات رايج و كليدي در قالب متون منسجم و موضوعی آشنا می كند. 21 متن آموزشی همراه با ترجمه و دسته بندي كلمات مهم به همراه مثال به يادگيري شما كمك شايانی خواهد كرد.
 • فصل سوم : نقش هاي زبانی در اين فصل شما با اصطالحات محاوره اي و روزمره زبان انگليسی آشنا می شويد و در قالب دسته بندي موضوعات شايع و رايج در مكالمات، اصطالحات مربوطه را می آموزيد.
 • فصل چهارم : كنكورهاي سال اخير در اين فصل سؤاالت آخرين كنكور برگزار شده با پاسخ تشريحی براي تمرين بيش تر و جمع بندي نهايی گردآوري شده است.
دانلود فایل های ضمیمه خرید کنید
کتاب زبان انگلیسی تخصصی جامع کنکور جلد دوم اناری

کتاب زبان انگلیسی تخصصی جامع کنکور جلد دوم

اين كتاب مرجع مطالعه داوطلبان كنكور منحصرا زبان می باشد. در ويرايش جديد اين كتاب، ساختار آن به منظور كاهش حجم و كنكوري تر شدن مطالب دستخوش چندين تغيير كلی در شكل و محتوا شده است به طوري كه:

 1. با تكنيكهاي آموزشی جديد، مطالب كتاب در قالب 11 فصل سازمان يافته است.
 2. كتاب به صورت دو رنگ در آمده است و مطالب و نكات مهم در كادرهاي رنگی يا با آيكون هاي مشخص عالمت گذاري شده اند.
 3. به منظور تمرين بيش تر دانش آموزان و سنجش توان فراگيران بعد از هر چند Unit در يك فصل، مجموعه اي از آزمون هاي مروري ( Review Test ) همراه با پاسخ هاي تشريحی گنجانده شده است.
 4. نكات گرامري كه در كنكور كمتر تكرار شده است و ممكن براي فراگيران مبتدي دشوارتر يا مبهم تر باشد، در داخل كادري به نام »مبحث تكميلی« آمده است. توصيه میشود داوطلبين پس از تسلط بر ساير مطالب سراغ اين مباحث تكميلی بروند
 5. تمرينها خالصه شده و تعداد پرسش هاي چهارگزينهاي بيش تر شده است.
دانلود فایل های ضمیمه خرید کنید
کتاب پرسش های چهار گزینه ای زبان انگلیسی یازدهم جامع اناری

کتاب پرسش های چهار گزینه ای زبان انگلیسی یازدهم جامع

كتاب زبان انگليسی يازدهم دكترشهاب اناري و مهندس روزبه شهاليی شامل 4 بخش گرامر، واژگان، درك مطلب و آزمون نمونه تستی است.

 • گرامر : نكات اصلی و اوليه دروس به طور كامل به همراه تمرينات موضوعی آورده شده است. عالوه بر بدنه اصلی، كادرهايی تحت عنوان »نكات تكميلی« درنظر گرفته شده كه مخاطب آنها دانش آموزان قوي و عالقه مند هستند. در انتهاي هر درس، جدولی با عنوان »جمعبندي« ارائه شده كه به دانشآموزان كمك می كند تمام محتواي تدريش شده را خيلی سريع مرور كنند.
 • واژگان : تمامی كلمات كتاب درسی را در قالب جلسات آموزشی پوشش داديم و با ارائه مثال ها، تركيبات رايج و مترادف و متضادها بستري مناسب براي به خاطر سپردن واژگان فراهم كرديم. همانند گرامر، براي تسلط هر چه بيشتر روي واژگان، تست هايی آماده كرديم تا دانش آموزان ضمن تمرين، با بافت درست جمالت، كاربردهاي رايج هر كلمه و اصول انتخاب گزينه صحيح آشنا شوند.
 • آموزش مهارت متن خوانی و کلوز تست : يكی از مهم ترين مهار تهاي زبان انگليسی، مهارت متن خوانی و فهم متون مختلف است. براي اين مهم، عالوه بر آموزش جامع تكنيكهاي ذكر شده در كتاب درسی، نكات تكميلی و تمرينات سطح بندي شده تاليف گرديده به طوري كه در انتهاي هر درس دانش آموزان مهارت مورد نظر را به طور كامل فرا بگيرند. در بخش كلوز تست نيز تمرينات متنوع و موازي با سطح متون كتاب درسی گردآوري شده است.
 • آزمون جامع : در انتهاي هر فصل يك آزمون جامع بيست سوالی شامل 4 سوال گرامر، 7 سوال واژگان، 5 سوال كلوز تست و يك متن 4 سوالی تاليف شده است. با حل اين آزمون ها دانش آموزان هر چه بيشتر با محيط آزمون هاي تستی پيش رو آشنا خواهند شد.
دانلود فایل های ضمیمه خرید کنید
کتاب درک متن انگلیسی به زبان ساده اناری

کتاب درک متن انگلیسی به زبان ساده

اهميت متن خوانی و بخش درك مطلب در امتحانات زبان و به ويژه در آزمون هاي ورودي دانشگاه ( كنكور ) بر كسی پوشيده نيست. در كنكورهاي سال هاي اخير ح دود 50 درصد از سواالت كنكور مختص بخش متن خوانی بوده است. كتاب درك متن انگليسی به زبان ساده كتابی است جامع كه كليه نكات الزم و ضروري را براي موفقيت در كنكورهاي سراسري براي دانش آموزان فراهم می آورد. اين كتاب شامل بخش هاي زير است :

 • تكنيكها و مهارت هاي متن خوانی
 • درك مطلب هاي سطحبندي شده مرتبط با موضوعات كتاب هاي درسی ويژن ( متوسطه دوم )
 • درک مطلب هاي سطحبندي شده شبيهساز كنكور سراسري
 • آموزش كلوز تست
 • كلوز تستهاي سطح بندي شده مرتبط با موضوعات كتاب هاي درسی ويژن ( متوسطه دوم )
 • كلوز تستهاي سطحبندي شده شبيه ساز كنكور سراسري
 • درك مطلب و كلوز تست هاي آخرين كنكور برگزار شده
دانلود فایل ضمیمه خرید کنید
کتاب پرسش های چهار گزینه ای زبان انگلیسی دهم جامع اناری

کتاب پرسش های چهار گزینه ای زبان انگلیسی دهم جامع

كتاب زبان انگليسی دهم دكترشهاب اناري و مهندس روزبه شهاليی شامل 4 بخش گرامر، واژگان، درك مطلب و آزمون نمونه تستی است.

 • گرامر : نكات اصلی و اوليه دروس به طور كامل به همراه تمرينات موضوعی آورده شده است. عالوه بر بدنه اصلی، كادرهايی تحت عنوان »نكات تكميلی« درنظر گرفته شده كه مخاطب آنها دانش آموزان قوي و عالقه مند هستند. در انتهاي هر درس، جدولی با عنوان »جمعبندي« ارائه شده كه به دانشآموزان كمك می كند تمام محتواي تدريش شده را خيلی سريع مرور كنند.
 • واژگان : تمامی كلمات كتاب درسی را در قالب جلسات آموزشی پوشش داديم و با ارائه مثال ها، تركيبات رايج و مترادف و متضادها بستري مناسب براي به خاطر سپردن واژگان فراهم كرديم. همانند گرامر، براي تسلط هر چه بيشتر روي واژگان، تست هايی آماده كرديم تا دانش آموزان ضمن تمرين، با بافت درست جمالت، كاربردهاي رايج هر كلمه و اصول انتخاب گزينه صحيح آشنا شوند
 • آموزش مهارت متن خوانی و کلوز تست : يكی از مهم ترين مهار تهاي زبان انگليسی، مهارت متن خوانی و فهم متون مختلف است. براي اين مهم، عالوه بر آموزش جامع تكنيكهاي ذكر شده در كتاب درسی، نكات تكميلی و تمرينات سطح بندي شده تاليف گرديده به طوري كه در انتهاي هر درس دانش آموزان مهارت مورد نظر را به طور كامل فرا بگيرند. در بخش كلوز تست نيز تمرينات متنوع و موازي با سطح متون كتاب درسی گردآوري شده است.
 • آزمون جامع : در انتهاي هر فصل يك آزمون جامع بيست سوالی شامل 4 سوال گرامر، 7 سوال واژگان، 5 سوال كلوز تست و يك متن 4 سوالی تاليف شده است. با حل اين آزمون ها دانش آموزان هر چه بيشتر با محيط آزمون هاي تستی پيش رو آشنا خواهند شد.
دانلود فایل های ضمیمه خرید کنید
کتاب های زبان انگلیسی هفتم ، هشتم و نهم اناری

کتاب های زبان انگلیسی هفتم ، هشتم و نهم

کتاب درسی دانش آموزان در عین کامل و جذاب بودن، از یک طرف تمرینات اندکی برای هر موضوع درسی دارد و ازطرف دیگر دانش آموزان برای آمادگی برای امتحانات تشریحی و تستی هماهنگ نیاز به منبعی حاوی نمونه سوالات منطبق بر دستور العمل دفتر تالیف دارند. در این کتاب سعی شده است این نیاز دانش آموزان بر طرف شود. شش ویژگی اصلی این کتاب عبارت است از:

 1. رعایت اصول CLT (شیوه ارتباطی آموزش زبان) تا حد امکان در طراحی تمامی فعالیتها
 2. قرار دادن تمرینات و آموزشها در بافتار (context)
 3. تلاش بر در نظر گرفتن هر چهار مهارت و تاکید ویژه بر speaking/listening
 4. حرکت از controlled practice به free practice در هر بخش از هر درس (به عبارت دیگر حرکت از exercise به task)
 5. حرکت از تمرینات ساده تر به سخت تر در هر بخش
 6. تلاش بر جامع و مانع بودن کتاب به طوری که منبع قابل اعتمادی برای دبیر و دانش¬آموز باشد
خرید کنید
کتاب 1،2،3 بدرخش دکتر اناری

کتاب 1،2،3 بدرخش

رسیدن به عملکرد حداکثری و ورود به یک درصد برتر !

 • آیا هدفی بزرگ دارید و می‌خواهید در آن بدرخشید؟
 • آیا دغدغه موفقیت در یک آزمون، مسابقه یا کسب و کار را دارید؟
 • یا درگیر تغییر شغل، تغییر رشته تحصیلی یا مهاجرت هستید؟ این کتاب ویژه شما است ......
 • این کتاب حاصل بیش از 20 سال تجربه فوق‌العاده موفق آموزشی، مربی‌گری و مشاوره‌ای مولف آن و بهره‌مند از آخرین آموزه‌های مباحث کوچینگ، نوروساینس و هوش هیجانی است. فرمولی مرحله به مرحله و کاملاً قابل اجرا برای تسلط کامل بر ذهن، هدف، زمان، روابط و جسم که هرگز قبل از آن به این صورت منتشر نشده است.
خرید کنید
کتاب از تخصص به درآمد اناری

کتاب از تخصص به درآمد

این کتاب ویژه شماست اگر:

 1. می‌خواهید با یک فرمول قدم به قدم و مطمئن از دانش و تخصصتان درآمد بسیار بالا کسب کنید
 2. می‌خواهید مخاطبانتان ارزش واقعی محصولات و خدماتتان را درک کنند
 3. دوست دارید به نامی آشنا و برندی معروف در بازار خود تبدیل شوید این کتاب بهره‌مند از آموزه‌های نوین برندسازی شخصی، بازاریابی آنلاین و فروش در دنیای مدرن امروزی است که حاصل تجربه عملی بسیار موفق مولف آن در بازار ایران و نیز بازار بین‌المللی در 20 سال گذشته است. با تکنیک‌ها و تمرینات نوین و کاربردیف، یاد بگیرید
 4. اعتماد مخاطبانتان را به دست آورید.
 5. از رقبا متمایز شوید. - به محبوبیت و درآمد بالا برسید.
خرید کنید
برگشت به بالا